فایل ورد (word) مقايسه تجويز GnRH به صورت موجي (Pulsatile GnRH) با گنادوترپين ‌هاي انساني (HMG+HCG) در درمان ناباروري زنان مبتلا به هيپوگنادوتروپين هيپوگناديسم: تجربه 17 ساله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه تجويز GnRH به صورت موجي (Pulsatile GnRH) با گنادوترپين ‌هاي انساني (HMG+HCG) در درمان ناباروري زنان مبتلا به هيپوگنادوتروپين هيپوگناديسم: تجربه 17 ساله دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه تجويز GnRH به صورت موجي (Pulsatile GnRH) با گنادوترپين ‌هاي انساني (HMG+HCG) در درمان ناباروري زنان مبتلا به هيپوگنادوتروپين هيپوگناديسم: تجربه 17 ساله  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه تجويز GnRH به صورت موجي (Pulsatile GnRH) با گنادوترپين ‌هاي انساني (HMG+HCG) در درمان ناباروري زنان مبتلا به هيپوگنادوتروپين هيپوگناديسم: تجربه 17 ساله،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه تجويز GnRH به صورت موجي (Pulsatile GnRH) با گنادوترپين ‌هاي انساني (HMG+HCG) در درمان ناباروري زنان مبتلا به هيپوگنادوتروپين هيپوگناديسم: تجربه 17 ساله :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :10

این مطالعه به منظور مقایسه نتیجه درمان بیماران مبتلا به هیپوگنادوتروپین هیپوگنادیسم توسط GnRH به صورت موجی با گنادوترویپن ها (HMG+HCG) انجام شد. همچنین اثر فاكتورهایی كه با شدت بیماری در ارتباط هستند (سطح سرمی FSH، LH، استرادیول و مرحله بلوغ بیمار در موقع مراجعه) روی پاسخ بیماران به درمان، مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه روی اطلاعات موجود (Existing data) از بیماران مبتلا به هیپوگنادوتروپین هیپوگنادیسم كه طی سالهای 1363 تا 1380 تحت درمان با GnRH به صورت موجی یا گنادوتروپین ها بودند، انجام شد. در ابتدا زنان مبتلا به آمنوره با علتهای دیگر، كنار گذاشته شدند و پس از تایید تشخیص توسط یافته های بالینی و پاراكلینیك، به روش غیرتصادفی تحت درمان با یكی از 2 روش درمانی قرار گرفتند. درمان با HMG بر حسب وزن بیمار از 12 تا 65 ویال در هر سیكل متفاوت بود. GnRH به صورت موجی(Pulsatile) به مقدار 20 میكروگرم هر 2 ساعت برای 14 تا 20 روز در سیكل تجویز می شد. پس از آنكه قطر فولیكول غالب تخمدان به 18 میلیمتر می رسید، تجویز دارو قطع و فاز ترشحی با HCG ادامه می یافت. میزان بروز حاملگی ترم در مجموعه بیماران مبتلا به هیپوگنادوتروپین هیپوگنادیسم تحت درمان با 2 روش، 7/69% (به ازای هر زن) یا 2/17% (به ازای هر سیكل) بود. میزان بروز حاملگی به دنبال تجویز HCG+HMG،9/17% به ازای هر سیكل و به دنبال تجویز GnRH به صورت موجی، 5/15% به ازای هر سیكل بود كه تفاوت آماری معنی داری نداشت. بروز چند قلویی در روش تجویز GnRH به صورت موجی، به شكل معنی داری كمتر از تجویز HMG بود (P=0.03). هیچ موردی از سندرم تحریك بیش از حد و شدید تخمدانی (Ovarian Hyperstimulation syndrome=OHSS) در تجویز GnRH به صورت موجی دیده نشد، در حالی كه میزان بروز آن به دنبال تجویز HMG، 3% بود كه تفاوت معنی دار نمی باشد. میزان موفقیت، در درمان زنان مبتلا به هیپوگنادوتروپین هیپوگنادیسم در هر دو روش (تجویز GnRH به صورت موجی و تجویز (HMG عالی بود و تفاوت بارزی وجود نداشت اما در موارد تجویز GnRH به صورت موجی، تحریك تخمدانی و بروز عوارض كمتر بوده است.
كلید واژه: هیپوگنادوتروپین هیپوگنادیسم، تجویز GnRH به صورت موجی، گنادوتروپین انسانی

لینک کمکی