فایل ورد (word) بررسي كاربرد روشهاي پرستاري تسكين درد توسط پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي كاربرد روشهاي پرستاري تسكين درد توسط پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي كاربرد روشهاي پرستاري تسكين درد توسط پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي كاربرد روشهاي پرستاري تسكين درد توسط پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي كاربرد روشهاي پرستاري تسكين درد توسط پرستاران شاغل در بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :6

درد مشكلی است كه در همه ادوار با انسان همراه بوده و شایعترین شكایت بیماران می باشد . بكارگیری تكنیكهای تسكین درد فرد را قادر به فعالیت نموده و او را به زندگی امیدوارمی كند ، زیرا اكثر بیماران متعاقب درد ، نگران ادامه یافتن درد خود هستند و این حالت را تهدیدی برای آینده و زندگی خود می دانند كنترل و تسكین درد بدون استفاده از دارو یك مسئله مهم و حائز اهمیت است و مطابق با استانداردهای پزشكی می باشد . بر این اساس پژوهش حاضر كه مطالعه ای توصیفی است به منظور تعیین میزان كاربرد پرستاران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشكی كرمان در مورد روشهای پرستاری تسكین درد اجرا گردیده است . حجم نمونه پژوهش شامل 45 پرستار می باشد كه جامعه پژوهش را تشكیل می دهند و در بخشهای داخلی و جراحی مشغول به كار بوده اند . ابزار گرد آوری داده ها ، پرسشنامه ای حاوی 20 سؤال و چك لیست پژوهشگر ساخته می باشد. كه به منظور بررسی آگاهی و چك لیست جهت بررسی عملكرد پرستاران از روشهای پرستاری تسكین درد تهیه گردیده است . به منظور تجزیه و تحلیل دادها از آزمون كای دو و آزمون دقیق فیشر استفاده شد. نتایج نشان داد كه میزان آگاهی باسابقه خدمت پرستاران و وضعیت تأهل ارتباط معنی داری داشته است (p<0.05) به طوریكه پرستاران متأهل و دارای سابقه 9-0 سال از آگاهی خوب در مورد روشهای پرستاری تسكین درد برخوردار بوده اند . میزان آگاهی پرستاران از كاربرد روشهای پرستاری جهت تسكین درد در سطح متوسط بوده است .عملكرد پرستاران نسبت به كاربرد روشهای پرستاری تسكین درد با متغییر های دموگرافیك ارتباط معنی داری نداشته است . همچنین بیشترین میزان استفاده از روشهای جسمی و غیر جسمی تسكین درد مربوط به پرستارانی است كه از آگاهی خوب برخوردار بوده اند كاربرد روشهای پرستاری تسكین درد در سطح متوسط عملكرد واقع شده و مستقل از آگاهی پرستاران می باشد .
كلید واژه: درد ، تسكین درد ، روشهای پرستاری تسكین درد

لینک کمکی