فایل ورد (word) بررسي استرس هاي شغلي گروهي از كاركنان سپاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي استرس هاي شغلي گروهي از كاركنان سپاه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي استرس هاي شغلي گروهي از كاركنان سپاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي استرس هاي شغلي گروهي از كاركنان سپاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي استرس هاي شغلي گروهي از كاركنان سپاه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

هدف: استرس شغلی نوعی كنش متقابل بین شرایط كار و ویژگی های فردی است كه در آن درخواست های محیط كار بیش از آن است كه فرد بتواند از عهده انجام آن برآید. این تحقیق درصدد یافتن استرس های شغلی گروهی از كاركنان سپاه است.مواد و روشها: نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 164 نفر از كاركنان سپاه كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت از پرسشنامه سنجش استرس كاركنان و پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو بوده است.یافته ها: بر اساس نتایج حاصله 5/13درصد نمونه مورد بررسی دارای استرس شغلی زیاد و 9/72 درصد نیز داری استرس در حد متوسط بوده اند. در میان عوامل استرس زای مربوط به نقش 28 درصد نمونه در محیط فیزیكی دارای استرس زیاد بوده اند. در میان عوامل استرس زای شغلی مربوط به نقش بالاترین میانگین مربوط به استرس ناشی از محیط فیزیكی، دوگانگی نقش و پس از آن محدوده نقش و پایین ترین میانگین را استرس ناشی از مسوولیت به خود اختصاص داده است. در بین عوامل مختلف استرس زا بالاترین میزان همبستگی بین عامل استرس كار- خانواده و استرس كار بدست آمد.بحث و نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده 63 درصد افراد در بعد تنیدگی ناشی از مسوولیت دارای استرس متوسط و 28 درصد در عامل محیط كار دارای تنیدگی زیاد بوده اند. بین استرس خانواده و كار و استرس كلی همبستگی بالایی مشاهده شد. نتایج پرسشنامه های تنیدگی و استرس یكدیگر را تایید می كند و این امر دلیل بر استرس زا بودن نوع كار واحد مورد مطالعه است. این نتایج در سایر مطالعات نیز مورد تایید قرار گرفته است.
كلید واژه: استرس، استرس شغلی، كاركنان نظامی

لینک کمکی