فایل ورد (word) طول مدت بستري پرسنل نظامي در بخش روانپزشكي بيمارستان ‏بقيه اله الاعظم (عج)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) طول مدت بستري پرسنل نظامي در بخش روانپزشكي بيمارستان ‏بقيه اله الاعظم (عج) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) طول مدت بستري پرسنل نظامي در بخش روانپزشكي بيمارستان ‏بقيه اله الاعظم (عج)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) طول مدت بستري پرسنل نظامي در بخش روانپزشكي بيمارستان ‏بقيه اله الاعظم (عج)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) طول مدت بستري پرسنل نظامي در بخش روانپزشكي بيمارستان ‏بقيه اله الاعظم (عج) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :10

مقدمه: با توجه به محدودیت تخت های روانپزشكی و تحمیل هزینه بستری طولانی مدت، طول مدت بستری در بخش روانپزشكی مورد توجه محققین می باشد. متاسفانه اطلاعات محدودی از طول مدت بستری روانپزشكی در بیمارستانهای نظامی كشورمان در دسترس است. مطالعه حاضر با هدف بررسی طول مدت بستری نیروی نظامی در بخش روانپزشكی در بیمارستان بقیه اله انجام شد.مواد و روش كار: در این مطالعه كه به صورت گذشته نگر انجام شد، تعداد 830 پرونده بستری مربوط به مردان نظامی بستری شده در بخش روانپزشكی بیمارستان بقیه اله به صورت تصادفی ساده از بین كل پرونده های مربوط به سالهای 1381-1380 بررسی شد. طول مدت بستری و متغیرهای دموگرافیك و مرتبط با سلامت روان ثبت گردید.نتایج: محدوده و میانگین (انحراف معیار) طول مدت بستری به ترتیب برابر 51-1 و 7.69±10.80 روز بود. طول مدت بستری به ترتیب در 220 نفر (5/26%) كمتر یا مساوی 5 روز، 271 نفر (7/32%) 10-6 روز، 172 نفر (7/20%) 15-11 روز و در 167 نفر (1/20%) بیش از 16 روز بود. طول مدت بیشتر بستری با سطح تحصیلات بالاتر از دیپلم، قرار گرفتن تحت ECT و طول مدت كمتر بستری با سابقه خودكشی و سابقه مصرف مواد مخدر همراه بود. طول مدت بیشتر بستری با اختلالات سایكوتیك و طول مدت كمتر بستری با اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی و سایر اختلالات همراه بود. ارتباط معنی دار آماری بین طول مدت بستری و سرباز یا كادر رسمی بودن و یا وضعیت تاهل مشاهده نشد (P>0.05).بحث: در مطالعه حاضر، حدود 20% بیماران بستری شده در بخش روان بیماران پزشكی بیمارستان بقیه اله بیش از 16 روز بستری شده اند، كه با توجه به هزینه فراوان هر روز بستری و كمبود تخت روانپزشكی بر سیستم درمانی نظامی، مطالعات آتی با هدف بررسی علل بستری طولانی مدت در بیماران روانپزشكی توصیه می شود. به منظور كاهش طول مدت بستری، به نظر می رسد كه لازم است به متغیرهایی از قبیل سطح تحصیلات، تحت ECT قرار گرفتن، سابقه مصرف مواد مخدر، سابقه خودكشی و برخی اختلالات روانپزشكی توجه نمود.
كلید واژه: طول مدت بستری، بخش روانپزشکی، بیمارستان نظامی، پرسنل نظامی، ECT

لینک کمکی