فایل ورد (word) بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در ميان دبيران دبيرستانهاي شهرهاي سنندج و بيجار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در ميان دبيران دبيرستانهاي شهرهاي سنندج و بيجار دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در ميان دبيران دبيرستانهاي شهرهاي سنندج و بيجار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در ميان دبيران دبيرستانهاي شهرهاي سنندج و بيجار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي وضعيت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در ميان دبيران دبيرستانهاي شهرهاي سنندج و بيجار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: با توجه به ارتباط تنگاتنگ معلمان با دانش آموزان و نقش آنها در ارتقای سلامت روان، شناسایی کودکان در معرض خطر اختلالات روان شناختی و ارجاع آنان برای دریافت کمک های تخصصی، بررسی سلامت روانی در این قشر جامعه ضروری بنظر می رسد. لذا این مطالعه با هدف تعیین وضعیت سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در میان معلمین دبیرستهای شهرهای سنندج و بیجار طراحی و اجرا گردید.روش بررسی: این مطالعه یک مطالعه توصیفی- تحلیلی )مقطعی( بود. حجم نمونه به میزان 1391 نفر برابر با جامعه آماری بود که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. پس از مراجعه به مدارس و توضیح هدف مطالعه برای معلمان و اخذ رضایت آنها جهت شرکت در مطالعه، داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی (CHQ 28) و پرسشنامه محقق ساخته، تکمیل و جمع آوری گردید. در کل میزان پاسخدهی در نمونه ها %60 بود و نهایتا با توجه به ناقص بودن تعدادی از پرسشنامه ها اطلاعات 710 فرد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پس از ورود به رایانه با کمک نرم افزار آماری SPSS انجام شد و توزیع فراوانی مطلق و نسبی گروهها تعیین شد و جهت تحلیل داده ها از آزمون مجذور کای استفاده گردید.یافته ها: شیوع عدم سلامت روان در میان افراد مورد مطالعه 33.5% بوده که به تفکیک در سنندج 34% و در بیجار 32.9% بود. همچنین میزان عدم سلامت روان در جنس مذکر و مونث به ترتیب 34.7% و 32.1% بود. در بین عوامل مرتبط با سلامت روان فقط بین تعداد اعضای خانواده با عدم سلامت روان رابطه معنی داری دیده شد، به گونه ای که بیشترین شیوع عدم سلامت روان مرتبط به تعداد اعضای خانواده 2 نفر با 53.2% و کمترین شیوع مرتبط به تعداد اعضای خانواده 4 نفر با 27.7% بود (p<0.001).نتیجه گیری: نظر به شیوع بالای عدم سلامت روان در میان معلمان در این مطالعه، طراحی مطالعات وسیعتر در این زمینه در سطح استان و انجام اقدامات مداخله ای برای ایجاد وضعیت زندگی مناسب تر برای معلمان و رفع مشکلات آنها و ایجاد امنیت و رضایت شغلی در این قشر و شناخت فاکتورهای استرس زا در آنها با انجام مطالعات آتی، ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: سلامت روان، معلمان، دبیرستان، سنندج، بیجار

لینک کمکی