فایل ورد (word) مقايسه اثر اپينفرين، فنتانيل و سوفنتانيل بر بي حسي نخاعي با ليدوكائين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه اثر اپينفرين، فنتانيل و سوفنتانيل بر بي حسي نخاعي با ليدوكائين دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه اثر اپينفرين، فنتانيل و سوفنتانيل بر بي حسي نخاعي با ليدوكائين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه اثر اپينفرين، فنتانيل و سوفنتانيل بر بي حسي نخاعي با ليدوكائين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه اثر اپينفرين، فنتانيل و سوفنتانيل بر بي حسي نخاعي با ليدوكائين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: توسعه و تكامل علم بیهوشی باعث شده است كه بشر تا حدود زیادی به هدف اصلی بیهوشی كه همانا ایجاد بی دردی در بیمار است، نائل آید و برای دست یافتن به ساده ترین، بی عارضه ترین و اقتصادی ترین دارو و روش، تلاش نماید. این تحقیق به منظور مقایسه اثر سه داروی اپینفرین، فنتانیل و سوفنتانیل بر بی حسی نخاعی با لیدوكائین انجام شده تا داروی بهتر معرفی گردد.روش تحقیق: این پژوهش یك مطالعه كار آزمایی بالینی بوده و جامعه پژوهش، مردان 60-50 ساله ای بودند كه در بیمارستان 15 خرداد گناباد تحت عمل جراحی فتق اینگوئینال قرار می گرفتند. تعداد نمونه ها 120 مورد بود كه بطور تصادفی به سه گروه 40 نفری تقسیم شدند و جهت بی حسی نخاعی در گروه اول (گروهE) از0.2 mg اپینفرین، در گروه دوم (گروهF) از 25mg فنتانیل و در گروه سوم (گروهS) از2.5mg سوفنتانیل به همراه 100mg لیدوكائین 5% استفاده گردید. اطلاعات لازم در پرسشنامه و چك لیست ثبت و پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری آنالیز واریانس و كای اسكوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری P<0.05 در نظر گرفته شد.یافته ها: میانگین طول مدت بی دردی در گروه 82.1±15.7 E دقیقه، در گروه 98.0±20.8 F و در گروه 153.62±26.62 Sبود و از لحاظ آماری سه گروه اختلاف معنی داری داشتند (P<0.001 و 121.1=F)‌. در 15% نمونه های گروه E هایپوتانسیون، در 10% برادیكاردی و در 7.5% تهوع و استفراغ اتفاق افتاد. درگروه F، هایپوتانسیون در 32.5%، برادیكاردی در 25% و تهوع و استفراغ در 5% از نمونه ها و در گروه S ، هایپوتانسیون در40 %، برادیكاردی در 32.5% و تهوع و استفراغ در 15% نمونه ها اتفاق افتاد كه از لحاظ آماری، سه گروه اختلاف معنی داری با هم نداشتند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش، طول مدت بی حسی نخاعی با سوفنتانیل نسبت به فنتانیل و فنتانیل نسبت به اپینفرین بیشتر بود بطوریکه این اختلافات از نظر آماری معنی دار می باشد ولی از نظر ایجاد عوارض جانبی مثل هایپوتانسیون، برادیكاردی و تهوع و استفراغ تفاوت معنی داری ملاحظه نگردید.
كلید واژه: اپینفرین، فنتانیل، سوفنتانیل، بی حسی نخاعی، لیدوکائین

لینک کمکی