فایل ورد (word) تاثير انفيلتراسيون زيرجلدي مورفين پيش از برش جراحي، بر شدت درد بيمار پس از جراحي فوقاني شكم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير انفيلتراسيون زيرجلدي مورفين پيش از برش جراحي، بر شدت درد بيمار پس از جراحي فوقاني شكم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير انفيلتراسيون زيرجلدي مورفين پيش از برش جراحي، بر شدت درد بيمار پس از جراحي فوقاني شكم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير انفيلتراسيون زيرجلدي مورفين پيش از برش جراحي، بر شدت درد بيمار پس از جراحي فوقاني شكم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير انفيلتراسيون زيرجلدي مورفين پيش از برش جراحي، بر شدت درد بيمار پس از جراحي فوقاني شكم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: شواهدی وجود دارد که نشان می دهد رسپتورهای مخدری در بافت های محیطی نیز وجود دارند. این امر منجر به کاربرد بالینی مخدرها به صورت محیطی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر انفیلتراسیون موضعی مورفین پیش از برش جراحی بر کاهش درد پس از عمل در بیماران داوطلب جراحی فوقانی شكم طراحی و اجرا گردید.روش ها: در این مطالعه دو سویه کور آینده نگر، 70 بیمار داوطلب جراحی فوقانی شكم انتخاب و به دو گروه مساوی تقسیم شدند. پس از القای بیهوشی، در بیماران گروه مورد، 10 میلی لیتر مورفین 0.1 mg/kg در محل برش جراحی به روش زیرجلدی انفیلتره شد. در بیماران گروه شاهد از محلول سالین نرمال با همان حجم استفاده گردید. سپس برش جراحی 15 دقیقه پس از انفیلتراسیون موضعی انجام و پارامترهای همودینامیك بیماران در حین عمل و شدت درد پس از عمل تا 24 ساعت تعیین و ثبت گردید. همچنین مجموع مورفین مصرفی پس از عمل و زمان دریافت اولین دوز مورفین در دو گروه ثبت گردید. برای آنالیز آماری از تست های t و مجذور كای استفاده شد.یافته ها: میانگین شدت درد در بیماران گروه گیرنده مورفین در ساعات 4 و 6 پس از عمل به طور معنی داری كم تر از گروه سالین بود (به ترتیب 4.97±1.82 در مقابل 5.97±1.80 با p=0.012 و 4.30±2.00 در مقابل 5.20±1.90 با p=0.04). میانگین تعداد نبض و همچنین میانگین تغییرات آن در دقایق 5، 10 و 15 پس از مداخله در بیماران گروه مورفین به طور معنی داری كم تر از گروه سالین بود (05/0>p).نتیجه گیری: این مطالعه نتوانست تاثیر انفیلتراسیون موضعی مورفین را پیش از برش جراحی (Preemptive) در اعمال فوقانی شكم بر كاهش درد پس از عمل نشان دهد. تاثیر كاهنده درد در ساعات 4 و 6 بعد از عمل می تواند ناشی از جذب سیستمیك دارو و تاثیر آن بر کاهش درد باشد.
كلید واژه: درد پس از عمل، مورفین، انفیلتراسیون، جراحی فوقانی شكم

لینک کمکی