فایل ورد (word) تاثير آموزش بهداشت در پيشگيري از ايدز در همسران معتادان خودمعرف شهر کرمانشاه (1383)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير آموزش بهداشت در پيشگيري از ايدز در همسران معتادان خودمعرف شهر کرمانشاه (1383) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير آموزش بهداشت در پيشگيري از ايدز در همسران معتادان خودمعرف شهر کرمانشاه (1383)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير آموزش بهداشت در پيشگيري از ايدز در همسران معتادان خودمعرف شهر کرمانشاه (1383)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير آموزش بهداشت در پيشگيري از ايدز در همسران معتادان خودمعرف شهر کرمانشاه (1383) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) (journal of kermanshah university of medical sciences)

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: با گسترش وسیع بیماری ایدز در جهان و از زمانی که مشخص شد انتقال بیماری به طور مستقیم انجام می گیرد، زنان اغلب به عنوان «مخازن آلودگی و عفونت» شناخته شده اند که نه فقط شوهران، بلکه نوزادان خود را نیز در معرض تهدید قرار می دهند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزش بهداشت در پیشگیری از ایدز در همسران معتادان خود معرف شهر کرمانشاه در سال 1383 انجام گرفته است.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع نیمه تجربی به صورت قبل و بعد می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود که از میان 237 نفر جامعه آماری 40 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. به منظور تعیین تاثیر آموزش بهداشت، برنامه آموزشی بر اساس نتایج آزمون اولیه و نیاز گروه تحت آموزش تدوین شد و با استفاده از روش سخنرانی، جزوه، استفاده از وسایل آموزشی دیداری (نمایش فیلم و ...) همراه با پرسش و پاسخ طی سه هفته به اجرا درآمد. به منظور کاهش تاثیر عوامل مداخله گر، دو ماه پس از اتمام برنامه آموزشی، آزمون ثانویه انجام شد. در نهایت داده های پژوهش به وسیله آزمون های تی، همبستگی و آنالیز واریانس مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که 77.5 درصد از افراد تحت مطالعه خانه دار بودند. بیشترین میزان فراوانی افراد از نظر سنی مربوط به گروه سنی 31-26 و کمترین آن مربوط به گروه سنی 48-38 سال بود. بین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد نمونه های پژوهش قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی تفاوت آماری معناداری وجود داشت (P<0.00001). همچنین بیشترین منبع کسب اطلاعات در مورد ایدز (100%) در افراد مورد پژوهش، رسانه های جمعی (رادیو و تلویزیون) بوده است و مراکز بهداشتی درمانی و دوستان و آشنایان از نظر منبع کسب اطلاعات در مورد بیماری ایدز و روش های پیشگیری از آن به ترتیب با 50، 40 و 5 درصد در مکان های بعدی قرار داشتند.بحث: برنامه آموزش بهداشت در ارتقای سطح آگاهی و افزایش نگرش و عملکرد مثبت افراد مورد پژوهش موثر بوده است. به طور کلی در برنامه های پیشگیری موفق در خصوص ایدز باید 3 عامل اساسی: آموزش و اطلاع رسانی با کیفیت خوب، خدمات بهداشتی مناسب و یک محیط اجتماعی حمایت کننده مدنظر قرار گیرد.
كلید واژه: آموزش بهداشت، ایدز، معتاد خود معرف، آگاهی، نگرش، عملکرد

لینک کمکی