فایل ورد (word) رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرستاران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرستاران دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرستاران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرستاران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرستاران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

تعداد صفحات :5

زمینه و هدف: رضایت شغلی از جمله مقوله هایی است كه تحت تاثیر شیوه رهبری مدیران بوده و می تواند بر عملكرد سازمان های بهداشتی اثر بگذارد. این مطالعه به منظور تعیین رابطه شیوه های رهبری مدیران پرستاری و میزان رضایت شغلی كاركنان پرستاری انجام گرفت.روش بررسی: این مطالعه توصیفی مقطعی روی 720 نفر از كاركنان پرستاری شاغل در مراكز آموزشی درمانی شهر گرگان طی سال 1385 انجام شد. متغیرهای اصلی مطالعه شیوه رهبری و رضایت شغلی و ابزار گردآوری داده ها سه پرسشنامه ویژگی های دموگرافیك، پرسشنامه رضایت شغلی و پرسشنامه استاندارد رهبری بارك بود. داده های جمع آوری شده با كمك آزمون های آماری كای اسكوار، من ویتنی و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد كه اكثریت نمونه ها زن (74.3 درصد)، با سمت پرستار (86.6 درصد)، دارای میانگین سنی 32.7±7.32 سال و سابقه خدمت 8.53±6.16 سال بودند. رضایت اكثر آنان (79.8 درصد) در حد كم و متوسط بود. 63.2 درصد از واحدهای پژوهش مدیران خود را وظیفه گرا و 34.9 درصد نمونه ها آنان را تحول گرا می دانستند. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، آن دسته از كاركنانی كه سرپرستاران خود را وظیفه گرا می دانستند، در مقایسه با افراد معتقد به مدیریت پرستاری تحول گرا، از رضایت شغلی بالاتری برخوردار بودند (میانگین نمره رضایت 88.01 در برابر 86.36). این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.نتیجه گیری: باتوجه به این كه بین شیوه رهبری سرپرستاران و رضایت پرستاران رابطه ای یافت نشد، انجام مطالعات بیشتر به منظور شناخت سایر عوامل مرتبط با رضایت شغلی ضروری به نظر می رسد.
كلید واژه: شیوه رهبری، رضایت شغلی، مدیران پرستاری، کارکنان پرستاری

لینک کمکی