فایل ورد (word) ارتباط فشارخون حاملگي و نسبت کلسيم به کراتينين با پره اکلامپسي در زنان با حاملگي اول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط فشارخون حاملگي و نسبت کلسيم به کراتينين با پره اکلامپسي در زنان با حاملگي اول دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط فشارخون حاملگي و نسبت کلسيم به کراتينين با پره اکلامپسي در زنان با حاملگي اول  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط فشارخون حاملگي و نسبت کلسيم به کراتينين با پره اکلامپسي در زنان با حاملگي اول،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط فشارخون حاملگي و نسبت کلسيم به کراتينين با پره اکلامپسي در زنان با حاملگي اول :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: پره اکلامپسی اختلال مولتی سیستمیک در حاملگی است که هنوز علت آن ناشناخته است. شیوع این بیماری 7-5% می باشد. هدف از این مطالعه، بررسی ارزش تشخیصی فشارخون و نسبت کلسیم به کراتینین ادراری در سه ماهه دوم حاملگی در پیش بینی اکلامپسی می باشد.مواد و روشها: مطالعه به روش مقطعی بر روی 120 زن حامله نخست زا مراجعه کننده به بخش زنان بیمارستان شهید صدوقی یزد در طول یکسال انجام شد. اطلاعات در پرسش نامه ای که شامل ریسک فاکتورهایی چون، فشار خون سه ماهه دوم و سوم، نسبت کلسیم به کراتینین ادراری سه ماهه دوم حاملگی و آلبومین ادراری سه ماهه سوم حاملگی بود ثبت شد.یافته ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 21±2.4 سال بود، در بررسی 84 فرد با فشارخون طبیعی در سه ماهه دوم حاملگی، 2 نفر (2.4%) آنها پره اکلامپتیک و 82 نفر (97.6%) پره اکلامپتیک نشدند. از 36 نفر که دارای پرفشاری در سه ماهه دوم حاملگی بودند، 6 نفر (16.37) آنها پره اکلامپسی و 30 نفر (83.3%) آنها پره اکلامپتیک نشدند. این مطالعه نشان داد که ارتباط معنی داری بین فشارخون سه ماهه دوم حاملگی با بروز اکلامپسی وجود داشت (p=0.009). در حالیکه ارتباط نسبت کلسیم به کراتینین ادراری و سه ماهه دوم حاملگی با بروز پره اکلامپسی معنی دار نبود.بحث و نتیجه گیری: فشارخون سه ماهه دوم تست مفیدی برای پیش بینی پره اکلامپسی می باشد. در حالیکه اندازه گیری نسبت کلسیم به کراتینین معیار پیشگویی مناسبی برای زنان در معرض خطر پره اکلامپسی نمی باشد.
كلید واژه: پره اکلامپسی، نسبت کلسیم به کراتینین ادراری، فشارخون

لینک کمکی