فایل ورد (word) حمايت اجتماعي و وضعيت خود مراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) حمايت اجتماعي و وضعيت خود مراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) حمايت اجتماعي و وضعيت خود مراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) حمايت اجتماعي و وضعيت خود مراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) حمايت اجتماعي و وضعيت خود مراقبتي در بيماران ديابتي مراجعه کننده به مرکز تحقيقات ديابت يزد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :13

زمینه و هدف: حمایت اجتماعی، یکی از عوامل تسهیل کننده رفتارهای بهداشتی است که شواهدی مبنی بر همبستگی آن با تبعیت از رفتارهای خود مراقبتی در بیماران دیابتی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف یافتن وضعیت این سازه در بیماران دیابتی و نیز عوامل مرتبط با آن و نیز چگونگی ارتباط آن با وضعبت خود مراقبتی در این بیماران، طراحی و اجرا شده است.مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی، بر روی120 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد در شش ماهه اول سال 1385 بصورت نمونه گیری آسان انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای جهت ارزیابی سازه های حمایت اجتماعی درک شده و رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی بودکه از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل گردید. بعلاوه متغیرهای دموگرافیک سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل، مدت زمان ابتلا به دیابت و نوع دیابت نیز مورد سوال قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت و تایید گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای T، ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت و P<0.05 معنی دار تلقی شد.یافته ها: آزمودنیها، 58.1 درصد نمره قابل اکتساب حمایت اجتماعی درک شده را کسب نمودند که این درصد حاصل اکتساب 56.4 درصد نمره قابل کسب در رفتارهای خانوادگی حمایت کننده و 39.4 درصد نمره قابل کسب رفتارهای خانوادگی غیر حمایت کننده بود. وضعیت حمایت خانواده در مورد مصرف صحیح داروها توسط بیماران در پایین ترین سطح قرار داشت درحالی که حمایت خانوادگی در مورد مراقبتهای عمومی دیابت در مطلوب ترین وضعیت قرار داشت. رفتارهای خانوادگی غیر حمایت کننده در بین زنان بطور معنی داری بیش از مردان بود. (P=0.036) حمایت اجتماعی کلی درک شده دارای همبستگی مثبت و معنی داری با رفتارهای خودمراقبتی بود. (P=0.000، r=0.253) رفتارهای خانوادگی حمایت کننده نیز همبستگی مثبت و معنی داری با رفتارهای خود مراقبتی نشان داد (P=0.000 و r=0.301) اما همبستگی رفتارهای خانوادگی غیر حمایت کننده با رفتارهای خودمراقبتی معنی دار نبود. حمایت اجتماعی کلی درک شده تنها 6.4 درصد از تغییرات در رفتارهای خود مراقبتی را پیشگویی می کرد در حالیکه رفتارهای خانوادگی حمایت کننده 9.1 درصد از تغییرات این متغیر را پیشگویی می کرد.نتیجه گیری: سطح حمایت خانوادگی در بیماران مورد مطالعه در سطح مطلوبی نبود و این وضعیت در مورد بعضی ابعاد خودمراقبتی مانند مصرف صحیح داروها نامطلوبتر بود. در هر برنامه آموزشی جهت ارتقای سطح خودمراقبتی در بیماران دیابتی توجه به حمایت خانواده می تواند در موفقیت برنامه مفید باشد.
كلید واژه: حمایت اجتماعی، خود مراقبتی، دیابت

لینک کمکی