فایل ورد (word) الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري دربيماران مبتلا به آسيب نخاعي به روش E-TEST

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري دربيماران مبتلا به آسيب نخاعي به روش E-TEST دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري دربيماران مبتلا به آسيب نخاعي به روش E-TEST  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري دربيماران مبتلا به آسيب نخاعي به روش E-TEST،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي ارگانيسم هاي عامل عفونت ادراري دربيماران مبتلا به آسيب نخاعي به روش E-TEST :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: عفونت ادراری و پیدایش ارگانیسمهای مقاوم از علل شایع مرگ و میر در بیماران مبتلا به آسیب نخاع می باشد. تجویز بی رویه انواع آنتی بیوتیكها سبب افزایش این مقاومت می شود. در این مطالعه حساسیت آنتی بیوتیكی ارگانیسم های جدا شده از نمونه ادرار بیماران آسیب نخاعی مبتلا به عفونت ادراری بررسی قرار گرفته شده است.مواد و روش كار: در این مطالعه مقطعی در سال های 1385-1384، 145 بیمار مرد مبتلا به آسیب نخاع كه با تب و علایم سیستمیك یا علایم تحریك ادراری به بیمارستان الزهرا اصفهان مراجعه كردند و قادر به تخلیه مثانه به روش طبیعی نبودند مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تكمیل پرسشنامه، نمونه ادرار هر فرد بر اساس روش تخلیه مثانه، تهیه و جهت آنالیز و كشت ارسال شد. بیمارانی كه در یك ماه ا خیر از آنتی بیوتیك استفاده كرده بودند ازمطالعه خارج شدند. MIC (Minimal Inhibitory Concentration) 7 آنتی بیوتیك مختلف بر روی ارگانیسمها به روش E-Test مشخص گردید. تحلیل آماری توسط نرم افزار 5 whonet صورت گرفت .یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه 44.1±2 بود. شیوع ارگانیسمهای رشد یافته در کشت به ترتیب 53.3% اشریشیاكولی، 20% كلبسیلا، 9.1% انتروكوك، 8.3%سودومونا آئروژینوزا، 0.8% پروتئوس، 2.5% سراشیا، 4.1% استافیلوكوك اورئوس و 1.6% استافیلوكوك اپیدرمیدیس بود. بر اساس نتایج حاصل از حساسیت ارگانیسمهای جدا شده، بیشترین حساسیت اشریشیاكولی و كلبسیلا به آمیكاسین، سودومونا به آمیكاسین و سفتازیدیم، انتروكوك، استافیلوكوک اورئوس واپیدرمیدیس به وانكومایسین مشاهده گردید. پروتئوس و سراشیا به آمیكاسین، سفتریاکسون، سفتازیدیم و سیپروفلوكساسین 100% حساس بودند. حساسیت به سیپروفلوكساسین در میان ارگانیسم های گرم منفی جدا شده بیشتر از سفتریاكسون بود و همه آنها 100% به ایمی پنم حساس بودند. بیشترین میزان مقاومت در میان ارگانیسمهای گرم منفی به كوتریموكسازول و در انتروكوك و استافیلوكوكهای جدا شده به آمیكاسین مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به خطر افزایش عفونت ادراری با ارگانیسمهای مقاوم به علت مصرف آنتی بیوتیكهای مختلف به صورت تجربی در بیماران آسیب نخاع، تعیین حساسیت آنتی بیوتیكی نقش مهمی در درمان صحیح این بیماران و جلوگیری از مصرف بی رویه آنتی بیوتیكهای وسیع الطیف و در نتیجه جلوگیری از افزایش مقاومت میكروبی و كاهش هزینه های این بیماران خواهد داشت.
كلید واژه: اسیب نخاع، عفونت ادراری، حساسیت انتی بیوتیکی، باکتریوری

لینک کمکی