فایل ورد (word) بررسي تاثير ورزشهاي تنفسي بر عملكرد ريوي جانبازان شيميايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير ورزشهاي تنفسي بر عملكرد ريوي جانبازان شيميايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير ورزشهاي تنفسي بر عملكرد ريوي جانبازان شيميايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير ورزشهاي تنفسي بر عملكرد ريوي جانبازان شيميايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير ورزشهاي تنفسي بر عملكرد ريوي جانبازان شيميايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :10

مقدمه: به دنبال استفاده وسیع سلاح های شیمیایی در جنگ تحمیلی علیه ایران عوارض متعدد شناخته و ناشناخته در دستگاه های مختلف بدن به ویژه دستگاه تنفسی گزارش گردیده است. جهت اصلاح مشکلات ریوی جانبازان شیمیایی اقدامات متعددی از جمله دارو درمانی، اکسیژن درمانی، ... و نوتوانی ریه انجام میگردد.هدف: در این راستا پژوهشی با هدف تعیین تاثیر ورزش های تنفسی (لب غنچه ای - دیافراگمی) بر عملكرد ریوی جانبازان شیمیایی در قسمت طب كار بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر بصورت كارآزمایی بالینی شاهد دار از نوع مقایسه قبل و بعد می باشد كه با هدف بررسی تاثیر ورزشهای تنفسی (لب غنچه ای – دیافراگمی) بر عملكرد ریوی جانبازان انجام شد. تعداد 68 جانباز شیمیایی بصورت مبتنی بر هدف انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و كنترل تقسیم شدند. نمونه ها از نظر متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، نوع گاز، سال تماس با گاز شیمیایی، دفعات مراجعه و بستری، نوع سرفه و نیز شاخصهای ظرفیت حیاتی کوشایی، حجم بازدمی کوشایی ثانیه اول و... همسان شدند. جهت سنجش عملكرد ریوی، از اسپیرومتری ریه استفاده شد. در گروه آزمایش، پس از اندازه گیری شاخص های اسپیرومتریک، ورزش ها به مدت 10 روز و هر روز 15 دقیقه انجام شد. پس از پایان 10روز مجددا شاخص های اسپیرومتریک اندازه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه، فرم بررسی شدت تنگی نفس (معیار انجمن توراکس آمریکا) و فرم مخصوص دسته بندی نتایج آزمون عملکرد ریوی بود.یافته ها: میانگین تفاوت مرحله قبل و بعد شاخص های عملکرد ریوی (ظرفیت حیاتی کوشایی FVC، حجم بازدمی کوشایی ثانیه اول FEV1، جریان میان بازدمی کوشاییFEF25-75% و حداکثرجریان بازدمیPEF ) گروه آزمایش به ترتیب برابر (16.5 درصد، 16.7 درصد، 17.42 درصد، 17.91 درصد) و در گروه کنترل بترتیب برابر (3.43 درصد، 2.62 درصد، 1.53 درصد و 1.26 درصد) بود که آزمون آماریt مستقل تفاوت معناداری را به ترتیب P-value های (0.009، 0.004، 0.018، 0.013) در گروه آزمایش نشان داد و تفاوت میانگین مرحله قبل و بعد شاخص های عملکرد ریوی در گروه کنترل معنادار نبود. همچنین این پژوهش نشان داد که میانگین درصد کاهش شدت تنگی نفس در گروه آزمایش 65.59 درصد و در گروه کنترل 0.18 درصد بود که آزمون آماری t مستقل با P=0.000 تفاوت معناداری را بین دو گروه نشان داد.بحث و نتیجه گیری: بر حسب نتایج حاصل از این پژوهش انجام ورزشهای تنفسی لب غنچه ای و دیافراگمی موجب بهبود و اصلاح شاخصهای عملکرد ریوی در اسپیرومتری ریه شده و شدت تنگی نفس در گروه آزمایش کاهش معناداری داشته و با نتایج مطالعات مشابه همخوانی دارد.
كلید واژه: ورزش تنفسی، تنفس لب غنچه ای، تنفس دیافراگمی، عملکرد ریوی، جانباز شیمیایی

لینک کمکی