فایل ورد (word) بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده فعاليت فيزيکي بيماران قلبي در مراکز درماني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده فعاليت فيزيکي بيماران قلبي در مراکز درماني شهر تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده فعاليت فيزيکي بيماران قلبي در مراکز درماني شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده فعاليت فيزيکي بيماران قلبي در مراکز درماني شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل بازدارنده و تسهيل کننده فعاليت فيزيکي بيماران قلبي در مراکز درماني شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه دانشكده پرستاري و مامايي

تعداد صفحات :9

مقدمه: شیوع بیماریهای قلبی - عروقی در حال افزایش است. اهمیت فعالیت فیزیكی به عنوان یك عامل مهم در پیشگیری از عود بیماری مهم است. با توجه به اهمیت عوامل بازدارنده و تسهیل کننده فعالیت فیزیکی در بیماران قلبی، مطالعه ای با هدف تعیین عوامل مربوطه بر فعالیت فیزیكی بیماران قلبی مراجعه كننده به مراكز درمانی شهر تهران انجام گرفت.مواد و روشها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای بود. جامعه پژوهش، 400 بیمار قلبی واجد کلیه مشخصات افراد مورد پژوهش بود كه به طور مستمر به مراكز درمانی مراجعه می کردند. اطلاعات توسط پرسشنامه ای در سه بخش شامل اطلاعات دموگرافیک، نوع فعالیت فیزیکی، عوامل بازدارنده و تسهیل کننده تنظیم گردید. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی به روش آزمون مجدد به فاصله 2 هفته اندازه گیری شد. سپس توسط آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد اکثریت بیماران قلبی فعالیت فیزیکی روزانه کم تا متوسط 66.8 درصد و نیز فعالیت ورزشی کم تا متوسط 70.4 درصد داشتند. در ارتباط با عوامل بازدارنده در انجام فعالیت فیزیکی 41 درصد احساس کسالت و خستگی کرده و 35.7 درصد دچار تنش بودند. در رابطه با عوامل تسهیل کننده موثر بر انجام فعالیت فیزیکی از قبیل احساس تندرستی، 64.7 درصد و خودکفایی در ورزش، 74.5 درصد دچار مشکل بودند. ارتباط آماری معنی داری بین عوامل بازدارنده (P<0.005) و عدم وجود عوامل تسهیل کننده (P<0.05) با کاهش فعالیت فیزیکی مشاهده گردید.بحث و نتیجه گیری: فعالیت های فیزیکی روزانه و ورزشی در بیماران قلبی پایین و جای نگرانی دارد. مهم ترین عامل موثر در این کاهش فعالیت، وجود عوامل بازدارنده احساس ناخوشی و کسالت و تنش و عدم وجود عوامل تسهیل کننده احساس تندرستی و خودکفایی در ورزش می باشد.
كلید واژه: بیماریهای قلبی - عروقی، فعالیتهای فیزیکی روزانه، ورزش، عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده

لینک کمکی