فایل ورد (word) ميزان آگاهى و عملکرد مديران اجرايى، و آمادگى و رابطه بين آنها در مقابل خطر زلزله (بيمارستان هاى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران؛ 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ميزان آگاهى و عملکرد مديران اجرايى، و آمادگى و رابطه بين آنها در مقابل خطر زلزله (بيمارستان هاى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران؛ 1385) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ميزان آگاهى و عملکرد مديران اجرايى، و آمادگى و رابطه بين آنها در مقابل خطر زلزله (بيمارستان هاى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران؛ 1385)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ميزان آگاهى و عملکرد مديران اجرايى، و آمادگى و رابطه بين آنها در مقابل خطر زلزله (بيمارستان هاى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران؛ 1385)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ميزان آگاهى و عملکرد مديران اجرايى، و آمادگى و رابطه بين آنها در مقابل خطر زلزله (بيمارستان هاى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران؛ 1385) :




نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: زلزله یکى از حوادث شایع در دنیاست که گاهى به عنوان مرگبارترین حادثه جهان از آن یاد مى شود. ایران نیز به دلیل استقرار در کمربند زلزله آلپ - هیمالیا جزء ده کشور اول زلزله خیز دنیا؛ و یکى از قربانیان همیشگى لرزش زمین مى باشد. در شرایط بروز بلایاى طبیعى بویژه زلزله، بیمارستانها جزو اولین واحدهایى هستند که ارایه خدمات بهداشتى - درمانى بهینه و بموقع آنان مى تواند در کاهش مرگ و میر ناشى از زلزله و نجات جان مصدومان نقش حیاتى و تعیین کننده داشته باشد. همچنین آگاهى از محتواى برنامه هایى که براى مقابله با بحران ها طراحى مى شود توسط مدیران بیمارستانها و آمادگى آنها براى اجراى آن برنامه ها و دستورالعمل ها در مواقع بحران نقش مهم و تعیین کننده در کاهش بار آسیب وارده از زلزله دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهى و عملکرد مدیران اجرایى و آمادگى بیمارستانهاى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران در مقابل خطر زلزله و رابطه بین آنها در سال 1385 انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش، مطالعه اى مقطعی؛ توصیفی - تحلیلى ست. جامعه پژوهش در این مطالعه، کلیه بیمارستانهاى آموزشى و غیر آموزشى دولتى تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکى تهران و مدیران اجرایى آنهاست. جمع آورى داده ها جهت بررسى میزان آگاهى و عملکرد مدیران بیمارستانها و میزان آمادگى این بیمارستانها در مقابل خطر زلزله از طریق چک لیست (وارسی نامه)، پرسشنامه و مشاهده، صورت گرفته است. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون آمارى همبستگى (ضریب همبستگى اسپیرمن) استفاده شده است. یافته ها: میزان آگاهى مدیران اجرایى بیمارستانها در مقابل خطر زلزله 47.52 درصد، عملکرد کلى آنها 56.69 درصد، و میزان آمادگى کلى بیمارستانهاى تحت مدیریت آنان به طور متوسط 49.54 درصد بوده است. همچنین، ارتباط مستقیمى در ارتباط بین آگاهى مدیر، عملکرد وى، و میزان آمادگى بیمارستان تحت مدیریت او در مقابل خطر زلزله نشان داده شد؛ ولی تنها رابطه میان آگاهى و عملکرد مدیر از نظر آمارى معنى دار بود. (P=0.016)نتیجه گیری: میزان آگاهى و عملکرد مدیران اجرایى بیمارستانها و میزان آمادگى بیمارستانهاى تحت مدیریت آنان در مقابل خطر زلزله، بسیار پایین است. این موضوع، لزوم توجه و رسیدگى بیشتر و اقدام عاجل مسوولین دانشگاه در جهت بهبود حیطه هاى مورد نظر را یادآور مى شود. همچنین، رابطه معنى دار آمارى بین آگاهى و عملکرد مدیران اجرایى نشان دهنده لزوم تدوین و اجراى برنامه هاى آموزشى کوتاه مدت در جهت افزایش دانش و آگاهى مدیران اجرایى بیمارستانها در مقابله با حوادث و خطرات طبیعى از جمله زلزله مى باشد.
كلید واژه: آگاهی مدیر اجرایی، عملکرد مدیر اجرایی، آمادگی بیمارستان، زلزله

لینک کمکی