فایل ورد (word) ديدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثربخشي تيم هاي کاري جراحي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1387

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ديدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثربخشي تيم هاي کاري جراحي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1387 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ديدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثربخشي تيم هاي کاري جراحي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1387  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ديدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثربخشي تيم هاي کاري جراحي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1387،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ديدگاه کارمندان درباره عوامل موثر بر اثربخشي تيم هاي کاري جراحي در بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، 1387 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: تیم (یارگان) ها به عنوان واحدهای بنیادی سازمان ها و نقاط کلیدی، برای بهبود عملکرد سازمان، مورد توجه قرار گرفته اند. سازمان ها برای ارتقاى بهره وری و کسب رضایت کارکنان و ارباب رجوع خود، از تیم های کاری استفاده می کنند. بیمارستان نیز یکی از این سازمان ها می باشد، به طوری که برقراری همکاری و هماهنگی در بین اعضای تیم ها، می تواند در سرعت عملیات نجات بیمار و بهبود سلامت و ارایه خدمات بیمارستانی نقش داشته باشد. هدف این تحقیق، تعیین و ارزیابی تاثیر عوامل موثر در اثربخشی تیم های کاری (جراحی) از دید کارمندان بیمارستان های آموزشی بود.روش بررسی: این مطالعه، یک پژوهش توصیفی - پیمایشی ست. جامعه آماری اعضای تیم هاى جراحی بیمارستان هاى آموزشی شهر اصفهان است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته است. نمره گذاری آن به شیوه لیکرت انجام؛ و روایی آن با کمک استاد ان و کارشناسان تایید، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0.94 تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS با آمار توصیفی (فراوانى، درصد، نمودار، میانگین و انحراف معیار) و استنباطى (آزمونt تک نمونه اى، تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل، تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون تعقیبى (LSD انجام شد.یافته ها: آزمون t تک نمونه ای نشان داد که اندازه، هنجارها، وجود اهداف روشن، تناسب وظایف در اثر بخشی تیم کاری (جراحی) به طور معنی داری بیشتر از متوسط تاثیر داشته و انسجام، ترکیب، ارزیابی عملکرد و پاداش و حمایت سازمانی از تیم در اثربخشی تیم جراحی کمتر از متوسط تاثیر داشته است. در تحلیل رگرسیون چندمتغیره، هنجارهای تیم با 74.5 درصد بالاترین تاثیر را در اثربخشی تیم هاى جراحی داشت و ترکیب تیم با 0.9 درصد کمترین تاثیر را در اثربخشی تیم هاى جراحی بر عهده داشت.نتیجه گیری: با ترویج هنجارها، حمایت سازمانی بیشتر و وجود اهداف روشن در تیم می توان اثربخشی تیم های جراحی را افزایش داد. همچنین دیدگاه کارکنان از نظر اندازه، ترکیب، انسجام، هنجارها، اهداف روشن، تناسب وظایف، ارزیابی عملکرد و پاداش و حمایت سازمانی در تیم با تحصیلات، سابقه کاری، جنسیت، سمت شغلی، سن و حجم به یک اندازه تاثیر دارند.
كلید واژه: اثربخشی، تیم های کاری، تیم های جراحی، بیمارستان آموزشی

لینک کمکی