فایل ورد (word) اثر دو برابر کردن زمان افزودن ادهزيو رزين هاي all-in-one بر استحکام برشي باند رزين کامپوزيت به مينا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر دو برابر کردن زمان افزودن ادهزيو رزين هاي all-in-one بر استحکام برشي باند رزين کامپوزيت به مينا دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر دو برابر کردن زمان افزودن ادهزيو رزين هاي all-in-one بر استحکام برشي باند رزين کامپوزيت به مينا  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر دو برابر کردن زمان افزودن ادهزيو رزين هاي all-in-one بر استحکام برشي باند رزين کامپوزيت به مينا،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر دو برابر کردن زمان افزودن ادهزيو رزين هاي all-in-one بر استحکام برشي باند رزين کامپوزيت به مينا :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

تعداد صفحات :5

زمینه و اهداف: علی رغم باند قابل قبول ادهزیو رزین های سلف اچ به عاج، نگرانی در باب کارآیی باند آنها به مینا وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر دو برابر کردن مدت زمان افزودن ادهزیو رزین های all-in-one بر استحکام برشی باند رزین کامپوزیت به مینای گاوی بود.مواد و روش ها: 176 دندان سالم انسیزور گاوی در این مطالعه استفاده شد. پس از قطع ریشه ها و مانت نمونه ها در رزین آكریلی، مینای سطح لبیال با کاغذ سنباده 240 و 600 گریت ساییده شد. نمونه ها بطور تصادفی به 8 گروه 22 تایی تقسیم شدند. در گروه 1 تا 4، چهار نوع ادهزیو رزین all-in-one به ترتیب شامل ( Absolute 2, G Bond, Clearfil S3 Bondو Opti Bond All-In-One) طبق زمان پیشنهادی کارخانه بکار رفت. در گروه 5 تا 8 همان ادهزیو رزین ها در دو برابر زمان پیشنهاد شده توسط کارخانه استفاده شدند. سپس کامپوزیت مربوط به همان نوع ادهزیو رزین در مولد پلاستیکی قرار داده شد و کیور گردید. پس از انجام عمل ترموسایکلینگ آزمون استحکام برشی باند انجام پذیرفت. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس دو عامله آنالیز شدند. در این مطالعه P<0.05 معنی دار تلقی شد.یافته ها: بیشترین مقدار استحکام باند مربوط به Opti Bond All-In-One و کمترین مقدار مربوط به Absolute 2 بود. نوع ادهزیو رزین و زمان تاثیر آماری معنی داری بر استحكام باند نشان دادند (P<0.0005). همچنین تفاوت آماری معنی داری بین ادهزیو رزین های مختلف بر اساس آزمون دانكن وجود داشت (P<0.0005). همین طور اثر تعاملی بین نوع ادهزیو رزین و زمان از لحاظ آماری معنی دار بود (P<0.0005). دو برابر کردن زمان كاربرد تنها در دو گروه G Bond و Clearfil S3 Bond به طور معنی داری باعث افزایش استحکام باند شد (P<0.0005) و در دو ادهزیو رزین دیگر تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: نوع ادهزیو رزین در استحكام باند به مینا موثر بود و افزایش دو برابری مدت زمان افزودن ادهزیو رزین های G Bond و Clearfil S3 Bond منجر به افزایش بارز استحکام باند به مینا شد در حالیكه در سایر ادهزیو رزین ها تفاوتی در استحکام باند ایجاد نكرد.
كلید واژه: استحکام باند، ادهزیو رزین all-in-one، مدت زمان افزودن

لینک کمکی