فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارکنان ادارات نواحي سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارکنان ادارات نواحي سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارکنان ادارات نواحي سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارکنان ادارات نواحي سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني با رضايت شغلي کارکنان ادارات نواحي سه گانه آموزش وپرورش شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان ادارات نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل 226 نفر از کارشناسان و کارشناس مسیولان ادارات نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر کرمانشاه است که از بین آنها نمونه ای به حجم 149 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب شدند و در نهایت تعداد 138 پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین 1969 ، پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن 1993 و پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر، 1984 استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران تایید گردید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ برای برای پرسشنامه رضایت شغلی 0.94 ،پرسشنامه عدالت سازمانی 0.91 و پرسشنامه تعهد سازمانی 0.95محاسبه گردید. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که، نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که بین عدالت سازمانی و ابعاد آن و همچنین بین تعهد سازمانی و ابعاد آن با رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون T نشان داد که بین میزان رضایت شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد. سایر نتایج حاکی از آن بود که عدالت سازمانی و تعهد سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی کارکنان دارند.

لینک کمکی