فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و کارآفريني سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و کارآفريني سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و کارآفريني سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و کارآفريني سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و کارآفريني سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از این تحقیق، فایل ورد (word) بررسي رابطه بين مديريت دانش با خلاقيت و کارآفريني سازماني کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه بود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان صحنه در سال تحصیلی96-95 است که شامل54 نفر 34 نفر مرد،20 نفر زن می باشد. با توجه به حجم جامعه، از روش سرشماری استفاده شد و نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد و در نهایت از میان 56 پرسشنامه توزیع شده تعداد 50 پرسشنامه که به طور کامل پاسخ داده شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد، مدیریت دانش همتی،1389 ، خلاقیت رندسیپ،1979 و کارآفرینی سازمانی فرهنگی و صفرزاده، 1384 استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران تایید گردید و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش 0.622 ، پرسشنامه خلاقیت 0.448 و برای پرسشنامه کارآفرینی سازمانی 0.188 محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش و مولفه های آن با خلاقیت و کارآفرینی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر خلاقیت و کارآفرینی سازمانی کارکنان دارد.

لینک کمکی