فایل ورد (word) بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد نيروي انساني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد نيروي انساني دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد نيروي انساني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد نيروي انساني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه توانمندسازي با عملکرد نيروي انساني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد بود. برای انجام این کار از جامعه آماری 143 نفری تعداد 104نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شهرکرد برای تایید یا رد فرضیههای تحقیق و مولفههای تاثیر آموزش شغلی، تفویض اختیار، انگیزههای فردی، غنیسازی شغل، سبک مدیریت و توانمندی بر عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده که از روایی محتوا و پایایی مناسب برخوردار میباشد. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی بوده که از طریق آن و تجزیه تحلیل دادهها آموزش شغلی، انگیزههای فردی، توانمندی، تفویض اختیار، غنیسازی شغل، سبک مدیریت مورد تایید قرار گرفت. یافتههای تحقیق نشان میدهد که متغیر سبک مدیریت مشارکتی با ضریب 0.832 موثرترین عامل برافزایش عملکرد کارکنان میباشد. به عبارت دیگر هر سازمانی که بتواند از نظر و تخصص کارکنان خود در تصمیمگیری استفاده نماید، سریعتر و با اطمینان خاطر بیشتر به اهداف سازمانی خود میرسد.

لینک کمکی