فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي با انگيزه پيشرفت دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي با انگيزه پيشرفت دانشجويان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي با انگيزه پيشرفت دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي با انگيزه پيشرفت دانشجويان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي با انگيزه پيشرفت دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هدف ازاین پژوهش فایل ورد (word) بررسي رابطه هوش معنوي با انگيزه پيشرفت دانشجويان دانشکده نفت اهواز است. جامعه ی این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در دانشکده نفت اهواز می باشد. تعداد حجم نمونه برابر با 301 نفر به روش تصادفی در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از دو پرسشنامه هوش معنوی کینگ و انگیزه پیشرفت هرمنس گردآوری شده است. پایایی آزمون هوش معنوی از طریق آلفای کرونباخ 0.86 پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 0.74 بدست آمد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ها ی آمار توصیفی مانند: میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی و سطح معنی داری و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها نشان دهنده ی رابطه مثبت معنی دار بین هوش معنوی و انگیزه پیشرفت دانشجویان می باشد. وهمچنین با افزایش هوش معنوی دانشجویان، انگیزه پیشرفت آنان نیز افزایش می باشد.

لینک کمکی