فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي عوامل موثر بر تسهيم دانش بين اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين همايش علمي پژوهشي علوم تربيتي وروانشناسي، آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي ايران

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحدد اردبیدل بدا رو تحقیق توصیفی – پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق 218 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بودند. به خاطر تعداد کم جامعه واحتمال عدم برگشت پرسشنامه کل جامعه بده عندوان نمونده انت داد گردیدد . داده هدای تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید. روایی صوری و محتوایی با استفاده ازنظر مت صصدان وپایدایی پرسشنامه با رو آلفای کرونباخ برابر0.82 بدست آمد. داده ها پس از جمع آوری با اسدتفاده از آزمدون t تد نمونده ای و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد عوامل فردی، سازمانی و فنی در تسدهیم داندش بدین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل موثر بوده اند. همچنین اولویت بندی عوامل با استفاده از آزمون فریدمن نشان داد که عامل فنی بیشترین تاثیر را در تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیدل داشدته است. از نتایج تحقیق می توان در مدیریت دانش سازمانها استفاده نمود.

لینک کمکی