فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? بين کيفيت خدمات درک‌شده و وفاداري مشتري با تأکيد بر نقش ميانجي‌گري تصوير شرکت و اعتماد در کسب‌وکارهاي ورزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? بين کيفيت خدمات درک‌شده و وفاداري مشتري با تأکيد بر نقش ميانجي‌گري تصوير شرکت و اعتماد در کسب‌وکارهاي ورزشي دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? بين کيفيت خدمات درک‌شده و وفاداري مشتري با تأکيد بر نقش ميانجي‌گري تصوير شرکت و اعتماد در کسب‌وکارهاي ورزشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? بين کيفيت خدمات درک‌شده و وفاداري مشتري با تأکيد بر نقش ميانجي‌گري تصوير شرکت و اعتماد در کسب‌وکارهاي ورزشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقاله بررسي رابط? بين کيفيت خدمات درک‌شده و وفاداري مشتري با تأکيد بر نقش ميانجي‌گري تصوير شرکت و اعتماد در کسب‌وکارهاي ورزشي :


تعداد صفحات :25

در فضای رقابتی امروز، برند سازوکاری استکه کسب‌وکارها رادررسیدنبهمزیترقابتییاریمی‌کند.داراییبرندکهبه‌عنوان مفهوم و متغیرمهمدربازاریابی ورزشیمطرح است،به‌واسطکیفیت خدمات درک‌شده، تصویر شرکت و اعتماد مشتری برایکسب‌وکارهاایجاد می‌شود. هدفاینتحقیقبررسیرابط بین کیفیت خدمات درک‌شده و وفاداری مشتریان با تأکید بر نقش میانجی‌گری تصویر شرکت و اعتماد مشتری در کسب‌وکارهای ورزشی است.روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و جامع آماری تحقیق شامل کسب‌وکارهای فعال صنعت ورزشی استان تهران است. حجم نمونه از بین 270 نفر از کارآفرینان صنعت ورزش مطابق فرمول کوکران 160 نفر برآورد شد. گردآوریداده‌هایکمیپژوهشازطریقتوزیعپرسشنامهبا روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی صورتگرفت. برایتجزیه‌وتحلیلداده‌هاوبررسیفرضیه‌هاازروشمدلسازی معادلاتساختاریوروشحداقلمربعاتجزئیاستفادهشدکهبهاینمنظور ازنرم‌افزارآماری 8.5 Lisrel استفاده شد. یافته‌هایتحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات درک‌شده و وفاداری مشتری رابط مستقیم و معنادار وجود دارد و تصویر شرکت و اعتماد مشتری رابط بین کیفیت خدمات درک‌شده و وفاداری مشتری را میانجی‌گری می‌کنند.

لینک کمکی